Cả T7 & Chủ nhật 7:30 - 20:30

Ổ CỨNG HDD SSD FUJITSU

Hdd Fujitsu Ata 120Gb - 2.5'

75,000₫

Product Identifiers - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand    Fujitsu - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   MHW2120BH - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

UPC       4016138440515, 683728120870, 683728208226 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Key Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Enclosure            Internal - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               120GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Buffer Size          8MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Type                HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Spindle Speed   5400RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             SATA I - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Designation        Laptop Computer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Technical Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Platform              PC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

External Data Transfer Rate         150Mbps - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor        2.5" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Seek Time           12 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sound Emission                28 dB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Height   0.37 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Width    2.76 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Depth   3.94 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 0.22 lbs - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Fujitsu Ata 120Gb - 3.5'

75,000₫

Product Identifiers - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand    Fujitsu - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   MHW2120BH - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

UPC       4016138440515, 683728120870, 683728208226 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Key Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Enclosure            Internal - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               120GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Buffer Size          8MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Type                HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Spindle Speed   5400RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             SATA I - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Designation        Laptop Computer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Technical Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Platform              PC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

External Data Transfer Rate         150Mbps - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor        2.5" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Seek Time           12 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sound Emission                28 dB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Height   0.37 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Width    2.76 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Depth   3.94 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 0.22 lbs - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Fujitsu Ata 160Gb - 2.5'

75,000₫

Product Identifiers - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand    Fujitsu - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   MHY2160BH - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

UPC       102646265055, 5051749727968 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Key Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Enclosure            Internal - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               160GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Buffer Size          8MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Type                HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Spindle Speed   5400RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             SATA I - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Designation        Desktop Computer, Laptop Computer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Technical Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Platform              PC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

External Data Transfer Rate         150Mbps - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor        2.5" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Seek Time           12 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sound Emission                24 dB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Height   0.37 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Width    2.8 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Depth   3.9 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 0.22 lbs - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Fujitsu Ata 160Gb - 3.5'

75,000₫

Brand    Fujitsu - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   MHW2160BH - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

EAN       683728120184 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Key Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Enclosure            Internal - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Type                Desktop HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               160 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Buffer Size          8 MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Spindle Speed   5400 RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             SAS, SATA I - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Designation        Desktop Computer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Technical Details - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Platform              PC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

External Data Transfer Rate         150 Mbps - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor        2.5" x 1/8H - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Seek Time           12 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Average Latency              5.56 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sound Emission                24 dB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Fujitsu Ata 40Gb - 2.5'

75,000₫

Product Identifiers - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand    Fujitsu - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   MHT2040AT - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

UPC       000004407935, 4005922107352 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Key Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Enclosure            Internal - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               40 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Buffer Size          2 MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Type                HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Spindle Speed   4200 RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             ATA/ATAPI-6, DMA/ATA-100 (Ultra) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Designation        Laptop Computer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Technical Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Platform              PC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

External Data Transfer Rate         100 Mbps - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Internal Data Transfer Rate         32.4 Mbit/s - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor        2.5" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Seek Time           12 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sound Emission                28 dB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Height   0.37 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Width    2.76 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Depth   3.94 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 0.22 lbs - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Fujitsu Ata 40Gb - 3.5'

75,000₫

Brand    Fujitsu - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   MHT2040AT - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

UPC       000004407935, 4005922107352 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Key Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Enclosure            Internal - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               40 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Buffer Size          2 MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Type                HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Spindle Speed   4200 RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             ATA/ATAPI-6, DMA/ATA-100 (Ultra) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Designation        Laptop Computer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Technical Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Platform              PC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

External Data Transfer Rate         100 Mbps - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Internal Data Transfer Rate         32.4 Mbit/s - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor        2.5" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Seek Time           12 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sound Emission                28 dB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Height   0.37 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Width    2.76 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Depth   3.94 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 0.22 lbs - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Fujitsu Ata 500Gb - 3.5'

75,000₫

Supporto hot-plug           Y - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Velocità di trasferimento dati     6 Gbit/s - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interno Si - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Requisiti di sistema - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sistema operativo windows supportato                Si - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sistema operativo linux supportato         Si - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Unità rigida - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Compatibilità     Primergy RX350 S7 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interfaccia hard disk       Serial ATA III - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensione hard disk    3.5" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacità hard disk            500 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Velocità di rotazione hard disk   7200 Giri/min - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Componente per             Server/workstation - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Condizioni ambientali - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Range di umidità di funzionamento         10 - 90% - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Intervallo temperatura di funzionamento             5 - 60 °C - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt