Open 7:30 - 18:00 T2 - CN

Hãng SONY

Sony Vaio Sve141R11W

11,000₫

thay bàn phím laptop SONY VAIO SVE141R11W

chuyen sua laptop SONY VAIO SVE141R11W

sửa laptop SONY VAIO SVE141R11Wuy tín

thay màn hình laptop SONY VAIO SVE141R11W

nang cap laptop SONY VAIO SVE141R11W

laptop SONY VAIO SVE141R11W CHẠY TẮT MÁY

cài đặt laptop SONY VAIO SVE141R11W

bàn phím laptop SONY VAIO SVE141R11W

o cung laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua laptop SONY VAIO SVE141R11W

ổ cứng laptop SONY VAIO SVE141R11W

laptop SONY VAIO SVE141R11WSỌC MÀN HÌNH

thay man hinh laptop SONY VAIO SVE141R11W

ban adaptor laptop SONY VAIO SVE141R11W

chuyen sua chua laptop SONY VAIO SVE141R11W

mainbo laptop SONY VAIO SVE141R11W

man hinh laptop SONY VAIO SVE141R11W

sửa bàn phím laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua laptop SONY VAIO SVE141R11W

thay man hinh laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua chua laptop SONY VAIO SVE141R11Wlay lien

sửa laptop SONY VAIO SVE141R11Wlấy liền

thay bàn phím laptop SONY VAIO SVE141R11W

thay màn hình laptop SONY VAIO SVE141R11W

trung tâm bảo hành laptop SONY VAIO SVE141R11W

sửa laptop SONY VAIO SVE141R11W

cam ung laptop SONY VAIO SVE141R11W

sac laptop SONY VAIO SVE141R11W

thay man hinh laptop SONY VAIO SVE141R11W 

sửa laptop SONY VAIO SVE141R11Whcm

sua chua laptop SONY VAIO SVE141R11W

sửa laptop SONY VAIO SVE141R11Wtại nhà

nâng cấp laptop SONY VAIO SVE141R11W

bảo hành laptop SONY VAIO SVE141R11W

thay ram laptop SONY VAIO SVE141R11W

bàn phím laptop SONY VAIO SVE141R11W

laptop SONY VAIO SVE141R11W BẬT KHÔNG LÊN HÌNH

chỗ sửa laptop SONY VAIO SVE141R11Wuy tín

gia sua laptop SONY VAIO SVE141R11W

thay ban phim laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua nguon laptop SONY VAIO SVE141R11W

main laptop SONY VAIO SVE141R11W

thay ổ cứng laptop SONY VAIO SVE141R11W

cai dat laptop SONY VAIO SVE141R11W

sửa sạc laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua main laptop SONY VAIO SVE141R11W

thay pin laptop SONY VAIO SVE141R11W

linh kien laptop SONY VAIO SVE141R11W

bảo hành laptop SONY VAIO SVE141R11Wthegioididong

thay ban phim laptop SONY VAIO SVE141R11W

sạc laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua chua laptop SONY VAIO SVE141R11Wuy tin

trung tâm laptop SONY VAIO SVE141R11Wtphcm

bàn phím laptop SONY VAIO SVE141R11Wbị liệt

cứng laptop SONY VAIO SVE141R11W

sửa laptop SONY VAIO SVE141R11Wuy tín hcm

thay main laptop SONY VAIO SVE141R11W

sửa chữa laptop SONY VAIO SVE141R11W

mainboard laptop SONY VAIO SVE141R11W

xac laptop SONY VAIO SVE141R11W

cảm ứng laptop SONY VAIO SVE141R11W

màn hình laptop SONY VAIO SVE141R11Wbị sọc

sua laptop SONY VAIO SVE141R11Whcm

sửa laptop SONY VAIO SVE141R11W

sửa chữa laptop SONY VAIO SVE141R11Whcm

thay o cung laptop SONY VAIO SVE141R11W

ban phim laptop SONY VAIO SVE141R11W

bao hanh laptop SONY VAIO SVE141R11Wthegioididong

sửa sạc laptop SONY VAIO SVE141R11W

màn hình laptop SONY VAIO SVE141R11W

adapter laptop SONY VAIO SVE141R11W

bao hanh laptop SONY VAIO SVE141R11W

man hinh laptop SONY VAIO SVE141R11W

thay mat kinh laptop SONY VAIO SVE141R11W

thong tin bao hanh laptop SONY VAIO SVE141R11W

sualaptop SONY VAIO SVE141R11W

thay pin laptop SONY VAIO SVE141R11W

sửa laptop SONY VAIO SVE141R11Wở đâu

thay ram laptop SONY VAIO SVE141R11W

Sua laptop SONY VAIO SVE141R11Wapple

bao hanh mabook

thay màn hình laptop SONY VAIO SVE141R11W retina

phim nguon ipad

sua laptop SONY VAIO SVE141R11Wlay lien

sua chua laptop SONY VAIO SVE141R11W

SỬA CHỮA laptop SONY VAIO SVE141R11WLẤY LIỀN

sua chua laptop SONY VAIO SVE141R11Whcm

thay màn hình laptop SONY VAIO SVE141R11Wretina

sua laptop SONY VAIO SVE141R11Wgia re

thay cam ung laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua laptop SONY VAIO SVE141R11Wo dau uy tin

gia man hinh laptop SONY VAIO SVE141R11W

nâng cấp card màn hình cho laptop SONY VAIO SVE141R11W

pin laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua sac laptop SONY VAIO SVE141R11W

chuyên sửa laptop SONY VAIO SVE141R11W

cai dat laptop SONY VAIO SVE141R11W

ram laptop SONY VAIO SVE141R11W

laptop SONY VAIO SVE141R11W bị mất nguồn

cài đặt laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua laptop SONY VAIO SVE141R11Wuy tin

linh kiện laptop SONY VAIO SVE141R11W

ban phim laptop SONY VAIO SVE141R11W

sửa laptop SONY VAIO SVE141R11Wở đâu uy tín

thay màn hình laptop SONY VAIO SVE141R11W

cài win laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua laptop SONY VAIO SVE141R11Wuy tin hcm

lap rap laptop SONY VAIO SVE141R11W

thay chuot laptop SONY VAIO SVE141R11W

màn hình laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua chua laptop SONY VAIO SVE141R11Wlay ngay

dia chi bao hanh laptop SONY VAIO SVE141R11W

thay mặt kính laptop SONY VAIO SVE141R11W

keyboard laptop SONY VAIO SVE141R11W

trung tam bao hanh laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua laptop SONY VAIO SVE141R11Wo dau

bảo hành laptop SONY VAIO SVE141R11Whcm

bàn phím laptop SONY VAIO SVE141R11W bị liệt

bàn phím laptop SONY VAIO SVE141R11Wwhite

pin laptop SONY VAIO SVE141R11W

sửa nguồn laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua laptop SONY VAIO SVE141R11Wchuyen nghiep

sua nguon laptop SONY VAIO SVE141R11W

bao hanh laptop SONY VAIO SVE141R11W

sua loi nguon laptop SONY VAIO SVE141R11W

laptop SONY VAIO SVE141R11Wmat nguon

ổ cứng laptop SONY VAIO SVE141R11W

thay ổ cứng laptop SONY VAIO SVE141R11W

thu mua laptop SONY VAIO SVE141R11W

cai win laptop SONY VAIO SVE141R11W

sửa nguồn laptop SONY VAIO SVE141R11W

thay bàn phím SONY VAIO SVE141R11W

chuyen sua SONY VAIO SVE141R11W

sửa SONY VAIO SVE141R11Wuy tín

thay màn hình SONY VAIO SVE141R11W

nang cap SONY VAIO SVE141R11W

SONY VAIO SVE141R11W CHẠY TẮT MÁY

cài đặt SONY VAIO SVE141R11W

bàn phím SONY VAIO SVE141R11W

o cung SONY VAIO SVE141R11W

sua SONY VAIO SVE141R11W

ổ cứng SONY VAIO SVE141R11W

SONY VAIO SVE141R11WSỌC MÀN HÌNH

thay man hinh SONY VAIO SVE141R11W

ban adaptor SONY VAIO SVE141R11W

chuyen sua chua SONY VAIO SVE141R11W

mainbo SONY VAIO SVE141R11W

man hinh SONY VAIO SVE141R11W

sửa bàn phím SONY VAIO SVE141R11W

sua SONY VAIO SVE141R11W

thay man hinh SONY VAIO SVE141R11W

sua chua SONY VAIO SVE141R11Wlay lien

sửa SONY VAIO SVE141R11Wlấy liền

thay bàn phím SONY VAIO SVE141R11W

thay màn hình SONY VAIO SVE141R11W

trung tâm bảo hành SONY VAIO SVE141R11W

sửa SONY VAIO SVE141R11W

cam ung SONY VAIO SVE141R11W

sac SONY VAIO SVE141R11W

thay man hinh SONY VAIO SVE141R11W 

sửa SONY VAIO SVE141R11Whcm

sua chua SONY VAIO SVE141R11W

sửa SONY VAIO SVE141R11Wtại nhà

nâng cấp SONY VAIO SVE141R11W

bảo hành SONY VAIO SVE141R11W

thay ram SONY VAIO SVE141R11W

bàn phím SONY VAIO SVE141R11W

SONY VAIO SVE141R11W BẬT KHÔNG LÊN HÌNH

chỗ sửa SONY VAIO SVE141R11Wuy tín

gia sua SONY VAIO SVE141R11W

thay ban phim SONY VAIO SVE141R11W

sua nguon SONY VAIO SVE141R11W

main SONY VAIO SVE141R11W

thay ổ cứng SONY VAIO SVE141R11W

cai dat SONY VAIO SVE141R11W

sửa sạc SONY VAIO SVE141R11W

sua main SONY VAIO SVE141R11W

thay pin SONY VAIO SVE141R11W

linh kien SONY VAIO SVE141R11W

bảo hành SONY VAIO SVE141R11Wthegioididong

thay ban phim SONY VAIO SVE141R11W

sạc SONY VAIO SVE141R11W

sua chua SONY VAIO SVE141R11Wuy tin

trung tâm SONY VAIO SVE141R11Wtphcm

bàn phím SONY VAIO SVE141R11Wbị liệt

cứng SONY VAIO SVE141R11W

sửa SONY VAIO SVE141R11Wuy tín hcm

thay main SONY VAIO SVE141R11W

sửa chữa SONY VAIO SVE141R11W

mainboard SONY VAIO SVE141R11W

xac SONY VAIO SVE141R11W

cảm ứng SONY VAIO SVE141R11W

màn hình SONY VAIO SVE141R11Wbị sọc

sua SONY VAIO SVE141R11Whcm

sửa SONY VAIO SVE141R11W

sửa chữa SONY VAIO SVE141R11Whcm

thay o cung SONY VAIO SVE141R11W

ban phim SONY VAIO SVE141R11W

bao hanh SONY VAIO SVE141R11Wthegioididong

sửa sạc SONY VAIO SVE141R11W

màn hình SONY VAIO SVE141R11W

adapter SONY VAIO SVE141R11W

bao hanh SONY VAIO SVE141R11W

man hinh SONY VAIO SVE141R11W

thay mat kinh SONY VAIO SVE141R11W

thong tin bao hanh SONY VAIO SVE141R11W

suaSONY VAIO SVE141R11W

thay pin SONY VAIO SVE141R11W

sửa SONY VAIO SVE141R11Wở đâu

thay ram SONY VAIO SVE141R11W

Sua SONY VAIO SVE141R11Wapple

thay màn hình SONY VAIO SVE141R11W retina

sua SONY VAIO SVE141R11Wlay lien

sua chua SONY VAIO SVE141R11W

SỬA CHỮA SONY VAIO SVE141R11WLẤY LIỀN

sua chua SONY VAIO SVE141R11Whcm

thay màn hình SONY VAIO SVE141R11Wretina

sua SONY VAIO SVE141R11Wgia re

thay cam ung SONY VAIO SVE141R11W

sua SONY VAIO SVE141R11Wo dau uy tin

gia man hinh SONY VAIO SVE141R11W

nâng cấp card màn hình cho SONY VAIO SVE141R11W

pin SONY VAIO SVE141R11W

sua sac SONY VAIO SVE141R11W

chuyên sửa SONY VAIO SVE141R11W

cai dat SONY VAIO SVE141R11W

ram SONY VAIO SVE141R11W

SONY VAIO SVE141R11W bị mất nguồn

cài đặt SONY VAIO SVE141R11W

sua SONY VAIO SVE141R11Wuy tin

linh kiện SONY VAIO SVE141R11W

ban phim SONY VAIO SVE141R11W

sửa SONY VAIO SVE141R11Wở đâu uy tín

thay màn hình SONY VAIO SVE141R11W

cài win SONY VAIO SVE141R11W

sua SONY VAIO SVE141R11Wuy tin hcm

lap rap SONY VAIO SVE141R11W

thay chuot SONY VAIO SVE141R11W

màn hình SONY VAIO SVE141R11W

sua chua SONY VAIO SVE141R11Wlay ngay

dia chi bao hanh SONY VAIO SVE141R11W

thay mặt kính SONY VAIO SVE141R11W

keyboard SONY VAIO SVE141R11W

trung tam bao hanh SONY VAIO SVE141R11W

sua SONY VAIO SVE141R11Wo dau

bảo hành SONY VAIO SVE141R11Whcm

bàn phím SONY VAIO SVE141R11W bị liệt

bàn phím SONY VAIO SVE141R11Wwhite

pin SONY VAIO SVE141R11W

sửa nguồn SONY VAIO SVE141R11W

sua SONY VAIO SVE141R11Wchuyen nghiep

sua nguon SONY VAIO SVE141R11W

bao hanh SONY VAIO SVE141R11W

sua loi nguon SONY VAIO SVE141R11W

SONY VAIO SVE141R11Wmat nguon

ổ cứng SONY VAIO SVE141R11W

thay ổ cứng SONY VAIO SVE141R11W

thu mua SONY VAIO SVE141R11W

cai win SONY VAIO SVE141R11W

sửa nguồn SONY VAIO SVE141R11W

địa điểm bảo hành SONY VAIO SVE141R11W

số điện thoại bảo hành SONY VAIO SVE141R11W

trungtambaohanh.com SONY VAIO SVE141R11W, trung tâm bảo hành vienmaytinh SONY VAIO SVE141R11W, Trung Tâm Bảo Hành Viện Máy Tính SONY VAIO SVE141R11W, bảo hành chính hãng SONY VAIO SVE141R11W, Trung tam bao hanh 18001080 SONY VAIO SVE141R11W, 18001080 trung tam bao hanh SONY VAIO SVE141R11W, 02838442008 SONY VAIO SVE141R11Wtrungtambaohanh.com

địa điểm bảo hành SONY VAIO SVE141R11W

số điện thoại bảo hành SONY VAIO SVE141R11W

Trung tâm bảo hành chính hãng SONY VAIO SVE141R11Wtại Đồng Nai

trungtambaohanh sản phẩm SONY VAIO SVE141R11Wtại Đà Nẵng

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm SONY VAIO SVE141R11Wtại Hải Phòng

Trungtambaohanh sản phẩm SONY VAIO SVE141R11Wtại Hà Nội

trungtambaohanh sản phẩm SONY VAIO SVE141R11Wtại TP HCM

bán trả góp SONY VAIO SVE141R11W

TRUNGTAMBAOHANH sản phẩm SONY VAIO SVE141R11Wtại Cần Thơ

 

Kích thước màn hình      15 inch- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Độ phân giải màn hình tối đa       1920x1080 pixel- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bộ vi xử lý            1,8 GHz Intel Core i7- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

RAM      8 GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

ổ cứng  Bộ nhớ flash trạng thái rắn- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bộ xử lý đồ họa UHD Graphics620- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thương hiệu Chipset      Intel- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Mô tả Thẻ           Tích hợp- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Số cổng USB 2.0                1- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Số cổng USB 3.0                2- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Chi tiết kỹ thuật khác- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tên thương hiệu              Samsung- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Số mô hình mặt hàng     NP900X5T-K01US- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nền tảng Phần cứng       PC- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hệ điều hành     Windows 10 Home- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Trọng lượng       2,62 pounds- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước sản phẩm      13,7 x 0,6 x 9 inch- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước mục L x W x H              13,7 x 0,61 x 9,03 inch- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Màu       Light Titan- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Nhãn hiệu bộ xử lý          Intel- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bộ vi xử lý Count              2- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước bộ nhớ Flash               256,0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Loại ổ quang       không ai- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Pin          Cần 1 pin Lithium ion. (bao gồm)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Sony Vaio Svf1421Dsg

85,000₫

Màn hình SONY VAIO SVF1421DSG

 1. Lỗi màn hình laptop bị giật, lag
 2. Tối mờ, nhòe
 3. Tối đen
 4. Kẻ sọc ngang, sọc dọc
 5. Không lên màn hình
 6. Có điểm chết
 7. Đứt nét
 8. Ố hoặc đốm mờ
 9. Mất màu

Pin SONY VAIO SVF1421DSG

 1. Pin hiện dấu “X” màu đỏ
 2. Lỗi sạc không vào “Plugged in, not charging”
 3. Pin đang sạc nhưng rút sạc ra thì laptop bị mất nguồn
 4. Sạc lúc được lúc không
 5. Pin ảo
 6. Nhanh hết pin

Bàn phím SONY VAIO SVF1421DSG

 1. Lỗi liệt bàn phím
 2. Lỗi bị chạm phím
 3. Lỗi không nhận bàn phím
 4. Lỗi chữ nhảy loạn xạ
 5. Lỗi hỏng một số nút nhấn

Lỗi ram SONY VAIO SVF1421DSG

 1. Máy không lên và kêu bíp bíp

 

 1. Bị lỗi màn hình xanh
 2. Không vào được windown.
 3. Máy tính không khởi động được
 4. Hiển thị sai lượng RAM

Lỗi ổ cứng SONY VAIO SVF1421DSG

 1. Máy chạy chậm, treo
 2. xuất hiện màn hình xanh
 3. Không truy xuất được dữ liệu
 4. Phát ra âm thanh lạ
 5. Bad sector
 6. Máy không khởi động được

Lỗi kết nối mạng SONY VAIO SVF1421DSG

 1. Máy tính bị mất mạng
 2. Mạng bị dấu chấm than vàng

Lỗi wifi SONY VAIO SVF1421DSG

 1. Không bắt được sóng wifi/3g/4G
 2. Bắt sóng wifi / 3g/4G / yếu
 3. không thấy tin hiệu Wi-Fi/ g
 4. Wi-Fi/3g kết nối chậm
 5. sóng Wi-Fi yếu
 6. Không kết nối wifi

Lỗi main SONY VAIO SVF1421DSG

 1. không nhận tín hiệu từ máy tính.
 2. Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 3. Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 4. Màn hình bị sai chế độ màu
 5. Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái màu vàng.

 

Bệnh nguồn SONY VAIO SVF1421DSG

- Hiện trượng cháy nổ cầu chì.

- Bật không lên nguồn

- Bật máy 5 – 10 phút mới chạy.Hoặc chạy một lúc tự tắt

- Không có đèn báo nguồn .

Bệnh cao áp: SONY VAIO SVF1421DSG

- Hiện tượng máy chạy 2 – 5s tự tắt.

- Màn hình thấy ảnh tối

- Bật máy lên thấy màu đỏ gạch một lúc mới sáng

- Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Bệnh panel (Màn hình tinh thể lỏng): SONY VAIO SVF1421DSG

- Hiện tượng trắng màn hình.

- Ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh.

- Kẻ xọc ngang xọc đọc hay bị bóng chữ

- Ảnh bị sai mầu các nét chữ bị xé

- Mất 1/3 hay 2/3 màn hình không hiển thị được

Cổng kết nối usb/ nguồn/ mạng SONY VAIO SVF1421DSG

Không nhận thiết bị usb

Hư cổng kết nối usb, cổng nguồn, cổng mạng

Fan SONY VAIO SVF1421DSG

Không quay

Máy nóng

Bộ xử lý - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Loại CPU:3217U - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ CPU:1.80 GHz - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ tối đa:Không - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ Bus:1600 MHz - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bộ nhớ, RAM, Ổ cứng - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

RAM:2 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Loại RAM:DDR3L (2 khe RAM) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tốc độ Bus:1600 MHz - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hỗ trợ RAM tối đa:8 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Màn hình - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước màn hình:14 inch - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Độ phân giải:HD (1366 x 768) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Công nghệ màn hình:Reality, chế độ (Vivid, Natural, Text), LED Backlit - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Màn hình cảm ứng:Không - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Đồ họa và Âm thanh - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thiết kế card:Card đồ họa tích hợp - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Bộ nhớ đồ họa:Share (Dùng chung bộ nhớ với RAM) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Card đồ họa:Intel® HD Graphics 4000 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Công nghệ âm thanh:Microphone, Headphones - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cổng kết nối & tính năng mở rộng - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cổng giao tiếp:LAN (RJ45), HDMI, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kết nối không dây:Bluetooth® (4.0 + HS), NFC (Công nghệ giao tiếp tầm ngắn) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Khe đọc thẻ nhớ:SD, SDXC, SDHC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Ổ đĩa quang:Có (đọc, ghi dữ liệu) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Webcam:Camera HD được trang bị "Exmor for PC" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Tính năng mở rộng:Rapid Wake + Eco, One Key Recovery, Multi TouchPad, USB Charge - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

PIN - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thông tin Pin:Li-Ion 4 cell - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hệ điều hành - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Phần mềm sẵn có:Trend Micro™ Titanium Maximum Security bản dùng thử, VAIO Care, VAIO Transfer Support, VAIO Update, Microsoft Office bản dùng thử - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước & trọng lượng - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Kích thước:Dài 342 mm - Ngang 242.5 mm - Dày 24.9 mm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Trọng lượng (kg):2.20 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Tìm kiếm

© 2021 Nhóm giúp đỡ mùa dịch ĐT laptop PC Surface iMac - Công Ty Cổ Phần Máy Tính VIỆN GPĐKKD: 0305916372 do sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 18/07/2008
Địa chỉ: 178-180 Hoàng Văn Thụ phường 9, quận Phú Nhuận TP.Hồ Chí Minh CN: 265 Xô Viết Nghệ Tĩnh P. 15, Q. BT Email: sang@vienmaytinh.com ĐT: 028.3844.2011