Open today: 7:30AM - 9:00PM

BIOSTAR

BIOSTAR G300 120GB SSD

LH: (028) 3844 2008

Capacity- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

120GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

240GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

480GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SATA3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SATA3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SATA3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cache- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

128MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

256MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

512MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5″- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5″- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5″- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thickness- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

6.8mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

6.8mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

6.8mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight(up to)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

50g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

53g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

56g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Read- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

550MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

550MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

550MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Write- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

470MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

480MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

480MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operation Systems- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

BIOSTAR G300 240GB SSD

LH: (028) 3844 2008

Capacity- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

120GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

240GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

480GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SATA3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SATA3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SATA3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cache- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

128MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

256MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

512MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5″- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5″- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5″- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thickness- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

6.8mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

6.8mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

6.8mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight(up to)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

50g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

53g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

56g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Read- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

550MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

550MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

550MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Write- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

470MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

480MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

480MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operation Systems- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

BIOSTAR G300 480GB SSD

LH: (028) 3844 2008

Capacity- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

120GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

240GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

480GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SATA3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SATA3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SATA3- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cache- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

128MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

256MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

512MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5″- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5″- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

2.5″- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thickness- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

6.8mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

6.8mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

6.8mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight(up to)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

50g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

53g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

56g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Read- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

550MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

550MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

550MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Write- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

470MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

480MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

480MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operation Systems- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

            - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

BIOSTAR S100 120GB SSD

LH: (028) 3844 2008

Rated for up to 530MB/s read performance, applications will load faster and your sytem will boot-up quicker than traditional hard drives. Large files load faster and makes your system feel significantly more responsive thanks to the im prove storage performance offered by the BIOSTAR M200 SSD.- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Newer systems with M.2 SSD support can greatly experience improved battery life and storage performance thanks to the BIOSTAR M200 which makes it a great upgrade for ultrabooks and notebooks. Inside, the BIOSTAR M200 M.2 SSD is powered by a Marvell controller which is complimented by BGA flash memory package which has improved write and read speeds.- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity          120GB             240GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface          SATA3 6Gb/s SATA3 6Gb/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor    2280 M.2         2280 M.2- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimension       22 x 80 x 3.5 mm        22 x 80 x 3.5 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Voltage       DC 3.3V          DC 3.3V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Read      530MB/s          530MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Write       380MB/s          410MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature          0~70°C            0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operation Systems     Windows/Linux/Mac    Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

More Product Information:Best motherboard for your gaming pc-BIOSTAR|AMD Socket AM4 Motherboard best buy- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

BIOSTAR S100 240GB SSD

LH: (028) 3844 2008

Rated for up to 530MB/s read performance, applications will load faster and your sytem will boot-up quicker than traditional hard drives. Large files load faster and makes your system feel significantly more responsive thanks to the im prove storage performance offered by the BIOSTAR M200 SSD.- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Newer systems with M.2 SSD support can greatly experience improved battery life and storage performance thanks to the BIOSTAR M200 which makes it a great upgrade for ultrabooks and notebooks. Inside, the BIOSTAR M200 M.2 SSD is powered by a Marvell controller which is complimented by BGA flash memory package which has improved write and read speeds.- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity          120GB             240GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface          SATA3 6Gb/s SATA3 6Gb/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor    2280 M.2         2280 M.2- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimension       22 x 80 x 3.5 mm        22 x 80 x 3.5 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Voltage       DC 3.3V          DC 3.3V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Read      530MB/s          530MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Write       380MB/s          410MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature          0~70°C            0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operation Systems     Windows/Linux/Mac    Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

More Product Information:Best motherboard for your gaming pc-BIOSTAR|AMD Socket AM4 Motherboard best buy- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

BIOSTAR M200 120GB SSD

LH: (028) 3844 2008

Rated for up to 530MB/s read performance, applications will load faster and your sytem will boot-up quicker than traditional hard drives. Large files load faster and makes your system feel significantly more responsive thanks to the im prove storage performance offered by the BIOSTAR M200 SSD.- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Newer systems with M.2 SSD support can greatly experience improved battery life and storage performance thanks to the BIOSTAR M200 which makes it a great upgrade for ultrabooks and notebooks. Inside, the BIOSTAR M200 M.2 SSD is powered by a Marvell controller which is complimented by BGA flash memory package which has improved write and read speeds.- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity          120GB             240GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface          SATA3 6Gb/s SATA3 6Gb/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor    2280 M.2         2280 M.2- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimension       22 x 80 x 3.5 mm        22 x 80 x 3.5 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Voltage       DC 3.3V          DC 3.3V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Read      530MB/s          530MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Write       380MB/s          410MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature          0~70°C            0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operation Systems     Windows/Linux/Mac    Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

More Product Information:Best motherboard for your gaming pc-BIOSTAR|AMD Socket AM4 Motherboard best buy- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

BIOSTAR M200 240GB SSD

LH: (028) 3844 2008

Rated for up to 530MB/s read performance, applications will load faster and your sytem will boot-up quicker than traditional hard drives. Large files load faster and makes your system feel significantly more responsive thanks to the im prove storage performance offered by the BIOSTAR M200 SSD.- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Newer systems with M.2 SSD support can greatly experience improved battery life and storage performance thanks to the BIOSTAR M200 which makes it a great upgrade for ultrabooks and notebooks. Inside, the BIOSTAR M200 M.2 SSD is powered by a Marvell controller which is complimented by BGA flash memory package which has improved write and read speeds.- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity          120GB             240GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface          SATA3 6Gb/s SATA3 6Gb/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor    2280 M.2         2280 M.2- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimension       22 x 80 x 3.5 mm        22 x 80 x 3.5 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Voltage       DC 3.3V          DC 3.3V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Read      530MB/s          530MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Write       380MB/s          410MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature          0~70°C            0~70°C- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operation Systems     Windows/Linux/Mac    Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

More Product Information:Best motherboard for your gaming pc-BIOSTAR|AMD Socket AM4 Motherboard best buy- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

BIOSTAR G330 128GB SSD

LH: (028) 3844 2008

Model G330-128        G330-256        G330-512- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity          128GB             256GB             512GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

DRAM Cache 256MB             256MB             512MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Controller        SMI 2258        SMI 2258        SMI 2258- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thickness        6.8mm             6.8mm             6.8mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Read      560MB/s          565MB/s          565MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Write       500MB/s          515MB/s          515MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface SATA III       SATA 6Gb/s    SATA 6Gb/s    SATA 6Gb/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature          0°C (32°F) to 70°C (158°F)    0°C (32°F) to 70°C (158°F)    0°C (32°F) to 70°C (158°F)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operation Systems     Windows/Linux/Mac    Windows/Linux/Mac    Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

BIOSTAR G330 256GB SSD

LH: (028) 3844 2008

Model G330-128        G330-256        G330-512- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity          128GB             256GB             512GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

DRAM Cache 256MB             256MB             512MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Controller        SMI 2258        SMI 2258        SMI 2258- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thickness        6.8mm             6.8mm             6.8mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Read      560MB/s          565MB/s          565MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Write       500MB/s          515MB/s          515MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface SATA III       SATA 6Gb/s    SATA 6Gb/s    SATA 6Gb/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature          0°C (32°F) to 70°C (158°F)    0°C (32°F) to 70°C (158°F)    0°C (32°F) to 70°C (158°F)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operation Systems     Windows/Linux/Mac    Windows/Linux/Mac    Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

BIOSTAR G330 512GB SSD

LH: (028) 3844 2008

Model G330-128        G330-256        G330-512- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity          128GB             256GB             512GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

DRAM Cache 256MB             256MB             512MB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Controller        SMI 2258        SMI 2258        SMI 2258- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Thickness        6.8mm             6.8mm             6.8mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Read      560MB/s          565MB/s          565MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Max. Write       500MB/s          515MB/s          515MB/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface SATA III       SATA 6Gb/s    SATA 6Gb/s    SATA 6Gb/s- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating Temperature          0°C (32°F) to 70°C (158°F)    0°C (32°F) to 70°C (158°F)    0°C (32°F) to 70°C (158°F)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operation Systems     Windows/Linux/Mac    Windows/Linux/Mac    Windows/Linux/Mac- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Tìm kiếm

Linh kiện theo máy

Dịch vụ liên quan

IPHONE X TESLA 64GB

2,060,000₫

IPHONE XII

605,800₫

IPHONE X 64GB

459,800₫

IPHONE XR 64GB

399,800₫

IPHONE XR 128GB

439,800₫

© Khuyến mãi giảm 10% ổ cứng SSD, Pin, Ram Sạc Mainbo Màn Hình Cảm Ứng
Lien he vienmaytinh