Open today: 7:30AM - 9:00PM

Ổ CỨNG HDD SSD SAMSUNG

Hdd Samsung Ata 120Gb - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Brand    Samsung - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   M5 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

EAN       4019518018458 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Key Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Enclosure            Internal - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Type                Desktop HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               120GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Buffer Size          8MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Spindle Speed   5400 RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             ATA-100, IDE, PATA - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Designation        Desktop Computer, Laptop Computer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Technical Details - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Platform              PC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

External Data Transfer Rate         100 Mbps - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Internal Data Transfer Rate         826 Mbit/s - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor        2.5", 2.5" x 1/8H - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Seek Time           12 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Average Latency              5.56 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sound Emission                240 dB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Samsung Ata 120Gb - 3.5'

LH: (028) 3844 2008

Disk Family - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  SpinPoint P80 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Form Factor - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  3.5" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Capacity - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  120 GB (120 x 1 000 000 000 bytes) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Number Of Disks - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  2 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Number Of Heads - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  3 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Rotational Speed - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  7200 RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Rotation Time - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  8.33 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Average Rotational Latency - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  4.17 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Disk Interface - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Ultra-ATA/133 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Buffer-Host Max. Rate - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  133 MB/seconds - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Buffer Size - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  2048 KB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Drive Ready Time (typical) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  7 seconds - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Average Seek Time - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  8.9 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Track To Track Seek Time - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  0.8 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Full Stroke Seek Time - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  18 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Width - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  101.6 mm (4.00 inch) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Depth - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  146.05 mm (5.75 inch) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Height - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  25.4 mm (1.00 inch) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Weight - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  635 grams (1.40 pounds) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Acoustic (Idle) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  2.9 Bel - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Acoustic (Min performance and volume) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  3.0 Bel - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Acoustic (Max performance and volume) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  3.0 Bel - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Required Power For Spinup - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  2060 mA - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Power Required (Seek) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  6.0 W - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Power Required (Idle) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  4.8 W - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  Power Required (Standby) - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  0.5 W - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Samsung Ata 160Gb - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Brand    Samsung - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   Spinpoint M5 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

UPC       683728122928 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Key Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Enclosure            Internal - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               160GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Buffer Size          8MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Type                HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Spindle Speed   5400RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             ATA, Ultra ATA-100 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Designation        Laptop Computer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Technical Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Platform              PC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

External Data Transfer Rate         100Mbps - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Internal Data Transfer Rate         826 Mbit/s - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor        2.5" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Seek Time           12 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sound Emission                24 dB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Height   2.8 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Width    0.4 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Depth   3.9 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 3.4 lbs - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Samsung Ata 160Gb - 3.5'

LH: (028) 3844 2008

Condition:           - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ... Read more - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand:   - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Samsung - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SATA Form Factor:           3.5"        Model: - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

HD161GJ - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface:            SATA II, SATA III                MPN:    - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Does Not Apply - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Rotation Speed:               7200RPM             Storage Capacity:             160GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cache:  8MB       Country/Region of Manufacture:             China - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor:      3.5"        UPC:      - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Does not apply - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Samsung Ata 250Gb - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Brand name       Samsung - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       99.8 g - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       10 x 7 x 0.9 cm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       HM250HI - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    HM250HI Spinpoint M7 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor        2.5 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Size  250 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Interface       ATA133, Serial ATA-600, Fibre Channel, eSATA, Serial Attached SCSI, ATA100, IDE, Firewire, SCSI, USB 1.1, ATA, EIDE, IEEE 1394b, Serial ATA-300, USB 2.0, USB 3.0, Serial ATA-150 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Wattage               2.5 watts - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Samsung Ata 250Gb - 3.5'

LH: (028) 3844 2008

Manufacturer: SAMSUNG - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model number: SP2514N - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity: 250 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cache capacity: 8 MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Size 3.5 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Rotation speed: 7200 rpm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface: IDE / Ultra ATA 133 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Samsung Ata 320Gb - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Brand    Samsung - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   HM320JI - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

UPC       8808987458850 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Key Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Enclosure            Internal - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               320GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Buffer Size          8MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Type                HDD - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Spindle Speed   5400RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             SATA I - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Designation        Desktop Computer, Laptop Computer - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Technical Features - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Platform              PC - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

External Data Transfer Rate         300Mbps - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Internal Data Transfer Rate         138 Mbit/s - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Form Factor        2.5" - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Seek Time           12 ms - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Sound Emission                26 dB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Height   0.37 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Width    2.75 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Depth   3.94 in. - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 0.23 lbs - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Samsung Ata 320Gb - 3.5'

LH: (028) 3844 2008

Brand:   - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Samsung - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

MPN:    - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Does Not Apply - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model: - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

HD321HJ/B01 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Cache:  8MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Storage Capacity:             320GB   Country/Region of Manufacture:             Malaysia - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SATA Form Factor:           3.5"        UPC:      - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Does not apply - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Samsung Ata 40Gb - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

mô hình: MP0402H - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

dung lượng: 40GBtốc độ quay: 5400 vòng / phútgiao diện: ATA - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

form factor: 2,5 " - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Samsung Ata 40Gb - 3.5'

LH: (028) 3844 2008

Vòng quay          5400 rpm - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    SP0411N - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng ổ     40GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache)              2MB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             IDE - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Samsung Ata 500Gb - 2.5'

LH: (028) 3844 2008

Hard Drive           500 GB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Other Technical Details - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Brand Name       Seagate - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Series    FBA_ST500LM012 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item model number       FBA_ST500LM012 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hardware Platform         laptop - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Weight       3.84 ounces - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product Dimensions       4 x 2.8 x 0.4 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Item Dimensions L x W x H           3.95 x 2.75 x 0.37 inches - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     silver - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hard Drive Rotational Speed       5400 RPM - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Hdd Samsung Ata 500Gb - 3.5'

LH: (028) 3844 2008

Model number: HD502HI - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

HDD P/N: HD502HI/E - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Part number: 48931A42AA5WP2 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Serial number: S1YFJ1LS400122 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

DATE: 2009 04 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Product of Korea - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

TRINITY_1D_REV. 08 R00 on the PCB - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

PSZUD4P4A80731 on the barcode sticker - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

SKU: 22857 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

Tìm kiếm

Dịch vụ liên quan

Iphone 11 Pro

840,000₫

Iphone 11 Pro Max

660,000₫

Iphone 11

440,000₫

Iphone X Tesla 64Gb

2,060,000₫

Iphone 12

605,800₫

Iphone X 64Gb

459,800₫

Iphone Xr 64Gb

399,800₫

© Điện thoại, laptop iMac SSD - Sửa chữa online giảm 50k
Lien he vienmaytinh