Open today: 7:30AM - 9:00PM

CHỌN HÃNG TÌM ĐIỂM BẢO HÀNH

LINH PHỤ KIỆN

Sắp xếp theo:

TEAM GROUP USB 3.1 COLOR TURN (E902)16GB

LH: (028) 3844 2008

Product Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   COLOR TURN (E902)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             USB 3.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               8 / 16 / 32GB*- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate          - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

8GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Read: 80MB/s Max- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Write: 10MB/s Max- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

16GB~32GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Read: 90MB/s Max- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Write: 20MB/s Max**- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hot Plug               Yes- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 11g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Size        55.5 x 17.1 x 9.2 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             Lifetime warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP USB 3.1 T132 16GB

LH: (028) 3844 2008

Product Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   T132- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             USB 3.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               16 / 32 / 64GB*- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hot Plug               Yes- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 7.2g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Size        41.0 x 12.2 x 4.5 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate          Read: 85MB/s Max ; Write: 20MB/s Max**- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             Life warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP USB 3.1 T132 32GB

LH: (028) 3844 2008

Product Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   T132- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             USB 3.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               16 / 32 / 64GB*- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hot Plug               Yes- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 7.2g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Size        41.0 x 12.2 x 4.5 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate          Read: 85MB/s Max ; Write: 20MB/s Max**- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             Life warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP USB 3.1 T132 64GB

LH: (028) 3844 2008

Product Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   T132- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             USB 3.0- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               16 / 32 / 64GB*- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Hot Plug               Yes- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 7.2g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Size        41.0 x 12.2 x 4.5 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate          Read: 85MB/s Max ; Write: 20MB/s Max**- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             Life warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP USB 3.1 T162 128GB

LH: (028) 3844 2008

Product Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   T162- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               16 / 32 / 64 / 128GB*- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Blue / Pink- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Voltage                DC + 5V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate          Read : up to 85 MB/s ; Write : up to 20 MB/s** (32GB and above)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions        28 x 28.5 x 4.7 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 12.5g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating System            Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

MAC OS 10.4 or later / Linux 2.6.33 or later- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

LED Reveal          No- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             Lifetime warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP USB 3.1 T162 16GB

LH: (028) 3844 2008

Product Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   T162- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               16 / 32 / 64 / 128GB*- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Blue / Pink- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Voltage                DC + 5V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate          Read : up to 85 MB/s ; Write : up to 20 MB/s** (32GB and above)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions        28 x 28.5 x 4.7 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 12.5g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating System            Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

MAC OS 10.4 or later / Linux 2.6.33 or later- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

LED Reveal          No- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             Lifetime warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP USB 3.1 T162 32GB

LH: (028) 3844 2008

Product Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   T162- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               16 / 32 / 64 / 128GB*- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Blue / Pink- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Voltage                DC + 5V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate          Read : up to 85 MB/s ; Write : up to 20 MB/s** (32GB and above)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions        28 x 28.5 x 4.7 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 12.5g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating System            Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

MAC OS 10.4 or later / Linux 2.6.33 or later- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

LED Reveal          No- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             Lifetime warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP USB 3.1 T162 64GB

LH: (028) 3844 2008

Product Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   T162- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               16 / 32 / 64 / 128GB*- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Blue / Pink- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Voltage                DC + 5V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate          Read : up to 85 MB/s ; Write : up to 20 MB/s** (32GB and above)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions        28 x 28.5 x 4.7 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 12.5g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating System            Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

MAC OS 10.4 or later / Linux 2.6.33 or later- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

LED Reveal          No- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             Lifetime warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP USB 3.1 T171 128GB

LH: (028) 3844 2008

Product Specifications- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Model   T171- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Interface             USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Capacity               128GB*- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Data Transfer Rate          Read: up to 100 MB/s ; Write: up to 60 MB/s**- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Color     Metallic- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Voltage                DC+5V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Weight 47.5g- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Dimensions        70 x 16.5Ø mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Operating System            Windows 10 / 8 / 7 / Vista, MAC OS 10.4 or later,- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Linux 2.6.33 or later- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

Warranty             Lifetime warranty- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 

TEAM GROUP VLP R-DIMM DDR3 1600 16GB

LH: (028) 3844 2008

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Tần số           1600- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Sức chứa       8GB, 16GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Kích thước sản phẩm          133,4 x 20 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Độ trễ CAS   CL11-11-11-28- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Băng thông DataTransfer  12.800 MB / s - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 (PC3 12800)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Điện áp thử     1.5V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Sự bảo đảm    3 năm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Cấp    1R / 2R- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  

TEAM GROUP VLP R-DIMM DDR3 1600 8GB

LH: (028) 3844 2008

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Tần số           1600- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Sức chứa       8GB, 16GB- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Kích thước sản phẩm          133,4 x 20 mm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Độ trễ CAS   CL11-11-11-28- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Băng thông DataTransfer  12.800 MB / s - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 (PC3 12800)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Điện áp thử     1.5V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Sự bảo đảm    3 năm- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Cấp    1R / 2R- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  

TEAM GROUP VULCAN DDR3 1600 8GB*1

LH: (028) 3844 2008

- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Kích thước sản phẩm   133.4mm (L) x30.7mm (W) x5.5mm (H)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Độ trễ CAS       - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 DDR3 1600: CL10-10-10-27 (8GB * 1, 8GB * 2 / 1.50V)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

                     CL9-9-9-24 (4GB * 1, 4GB * 2 / 1.50V)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 DDR3 1866: CL10-11-10-30 (8GB * 2 / 1.50V)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

                     CL11-11-11-28 (4GB * 2 / 1.50V)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 DDR3 2133: CL10-12-12-31 (4GB * 2 / 8GB * 2 / 1.65V)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 DDR3 2400: CL11-13-13-35 (4GB * 2 / 8GB * 2 / 1.65V)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Mật độ DRAM   256x8 / 512x8- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Băng thông DataTransfer           - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 DDR3-1600 (PC3-12800)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 DDR3-1866 (PC3-14900)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 DDR3-2133 (PC3-17000)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 DDR3-2400 (PC3-19200)- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Nhiệt sink         Nhôm nóng- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Điện áp thử      1.50V / 1.65V- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 Sự bảo đảm     Bảo hành trọn đời- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

 - còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt- còn sẳn linh kiện Zin thay ngay trước mặt

  

© www.Trungtambaohanh.com thay Laptop - iPhone - iPad Miễn Phí
Lien he vienmaytinh